Polityka prywatności

denstkatarzyna@gmail.com on 15 stycznia, 2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Katarzyna Denst Pracownia Projektowa jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Denst Pracownia Projektowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 7742797397, Regon: 361425429.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne Katarzyna Denst Pracownia Projektowa (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
 • Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa w celach marketingowych własnych produktów i usług. Dodatkowo, nasza firma przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Katarzyna Denst Pracownia Projektowa jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów, Państwa dane zostaną przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 • Posiadane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przez Państwa osób).
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.
 • Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@katarzynadenst.pl, stosownego oświadczenia.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli przystąpicie Państwo do realizacji umowy zawartej z Katarzyna Denst Pracownia Projektowa lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Katarzyna Denst Pracownia Projektowa uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
 • Jednocześnie informujemy, że w razie niewyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.